The Ritz-Carlton, Boston Common
10 Avery Street
Boston, MA 02111